Cirkulært Innovationsnetværk Djursland

Privatlivspolitik

Projektleder Lone Bolther Rubins dataansvar
Lone Bolther Rubin behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan jeg behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for min databehandling er, at jeg kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde netværkets formål. 
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Lone Bolther Rubin er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lov-givningen. Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Lone Bolther Rubin, Solbrinken 16, 8400 Ebeltoft
CVR: 32679714
Telefonnr.: 24241288
Mail: lone@lonerubin.dk | Website: www.lonerubin.dk
 
Behandling af personoplysninger
Lone Rubin behandler følgende personoplysninger:
Oplysninger om netværkets medlemmer og netværksmødernes deltagere hører under almindelige personoplysninger. I dette tilfælde er der tale om:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, arbejdsplads, stilling, telefonnummer og e-mailadresse 
 
Formål med behandling af dine personoplysninger
Lone Bolther Rubin behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når der er en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 
 • Netværkets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig og netværket
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke
 
Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
 • At give netværkets og netværksmødernes deltagere mulighed for at kontakte hinanden, hvilket er det grundlæggende formål med netværket
 • Til udsendelse af informationer om møder og anden relevant viden for netværkets deltagere (dette sker BCC)
 • Administration af din relation til netværket
 
Lone Bolther Rubin behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang jeg behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 
 • Netværksmøder
 • Brug af situationsbilleder taget i netværket, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i netværket (og ikke er kompromitterende)
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Netværkets deltagere, mødedeltagere og styregruppen.
 
Samtykke
Oftest vil min behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
 
Videregivelse af dine personoplysninger
Lone Bolther Rubin videregiver oplysninger til netværkets deltagere, men ikke til andre firmaer uden dit samtykke.  
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Personoplysninger slettes, så snart du vælger at træde ud af netværket, hvis netværket opløses, eller hvis du beder om det.
 
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når jeg behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod min databehandling, ved at henvende dig. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken 
Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.lonerubin.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  #